AGENDA 2030

De Globala målen för hållbar utveckling utgör en omfattande utvecklingsagenda där det är tydligt att en hållbar värld kräver minskade sociala och ekonomiska klyftor.

För Vänsterns Internationella Forum är det självklart att jämlikhet och jämställdhet samt ekonomisk, social och politisk inkludering ligger till grund för ett hållbart samhälle. Därför arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartner för att främja inkludering och skapa en rättvis maktfördelning. 


Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 av FN:s 193 medlemsstater. Ambitionen är att de ska uppnås år 2030, men trots många framgångar finns det mycket kvar att göra. 

I enlighet med Agenda 2030 anser Vänsterns Internationella Forum att de samhällsutmaningar som vi står inför är så tätt sammankopplade att den ena frågan inte går att hantera utan att samtidigt hantera de andra. Därför återspeglas vårt arbete för inkludering och rättvisa i många av de globala målen. Nedan följer en kortare beskrivning av hur vi arbetar med de för oss mest centrala hållbarhetsmålen.

Mål 1: Ingen fattigdom

Delmål 1.5 & 1.a 

Fattigdom berör många fler dimensioner än den enbart ekonomiska. Så kallad multidimensionell fattigdom innefattar brist på frihet, hälsa, utbildning, säkerhet och inte minst makt. Vi ser att det är de redan utsatta som har minst inflytande och som dessutom påverkas värst av ekonomiska, sociala och miljökatastrofer. Därför arbetar vi systematiskt med att stärka det politiska inflytandet bland historiskt åsidosatta grupper. 

En stor del av det arbetet är de politikerskolor för kvinnor och unga som våra samarbetspartner organiserar som bidrar med kunskap och resurser för att deltagarna ska kunna utkräva sina rättigheter. Genom att fler människors röster hörs bidrar det till en mer rättvis fördelning av både makt och resurser vilket i sin tur resulterar i att andra dimensioner av fattigdom minskar. Vårt samarbete med demokratiska politiska partier och organisationer som både är skapade av och bedriver en politik som gynnar marginaliserade grupper bidrar därför till ett mer inkluderande och hållbarare samhälle.

Mål 5: Jämställdhet

Delmål 5.1, 5.5 & 5.c 

Bland redan marginaliserade grupper är det kvinnor och flickor som lider värst av diskriminering, fattigdom, och brist på makt över sina liv. Ett viktigt mål är därför att öka det politiska engagemanget och ledarskapet bland kvinnor, och som en del i det utmana patriarkala strukturer och orättvisa maktförhållanden som bygger på kön.

Vårt arbete är en del i att försöka bryta könsmaktsordningen genom att både bilda opinion samt genom att stärka kvinnor att höja sina röster på alla samhällets nivåer. Vårt mångåriga arbete med utbildningar för kvinnor har resulterat i att fler kvinnor fått förtroendeuppdrag och att de upplever ett ökat stöd för sitt politiska engagemang.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Delmål 10.2 & 10.3 

Jämlikhet berör social, ekonomisk och politisk inkludering, och det ena förutsätter de andra. Därför begränsar stora ekonomiska och sociala klyftor möjligheten till politiskt deltagande hos de grupper som strukturellt missgynnas. Som ett första led i att utrota diskriminering arbetar Vänsterns Internationella Forum tillsammans med våra samarbetspartner för att främja det politiska deltagandet bland marginaliserade grupper, specifikt kvinnor och unga. Vidare ser vi hur en rättvisare fördelning av makt och leder till lagstiftning som reflekterar en större del av befolkningens behov vilket ytterligare säkerställer lika inkludering i samhället. 

Genom att vi samarbetar med demokratiska politiska partier och organisationer, vars bas till stor del består av marginaliserade grupper, stärker vi de utsattas röst. Vårt arbete har haft många positiva resultat, till exempel har en av våra samarbetspartner nyligen kunnat registrera sig som parti, vilket kommer medföra större möjligheter för rörelsen att påverka lagstiftning och policy.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Delmål 13.2 

En viktig del i de utbildningar som våra samarbetspartner genomför för att öka kunskap om mänskliga rättigheter och främja politiskt deltagande, är miljö- och klimatfrågor. Som så ofta är det de redan utsatta, speciellt kvinnor, som påverkas värst av klimatförändringar och därför har dessa frågor en naturlig och stark plats i vårt arbete. Alla våra samarbetspartner arbetar redan på olika sätt med miljöfrågor som en viktig del i deras politiska agendor. Flera ingår även i nätverk med andra organisationer för att gemensamt belysa frågor som rör klimatförändringar och miljöarbete. I utbildningarna kopplas miljö och klimat samman med frågor om demokrati, kvinnors rättigheter och andra sociala problem som uppstår när företagsintressen går före människors livsvillkor.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Delmål 15.1 & 15.9 

Inom ramen för vårt miljö- och klimatarbete är det framförallt frågor som rör bevarandet och det hållbara nyttjandet av ekosystem som våra samarbetspartner jobbar mest aktivt med. Vid sidan om utbildning kring miljöfrågor deltar våra samarbetspartner i olika nätverk där de driver på initiativ för klimaträttvisa med ett särskilt fokus på frågor som rör land och vatten. De både initierar och deltar i insatser för hållbar odling, återplantering av skog och vård av vattenkällor. Ofta fokuseras arbetet på utbredningen av gruv- och plantagenäringen som hotar jordbrukare, småplantager, och den småskaliga skogsnäringen. Exempelvis har flera aktiviteter mot gruvdrift och kolproduktion genomförts.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16.6, 16.7 & 16.b 

Vårt arbete för att säkerställa allas möjlighet till inflytande går hand i hand med visionen om ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande. Representation av kvinnor är inte minst viktig när det kommer till fredsprocesser. Forskning visar att när kvinnor tillåts delta i fredsprocesser tenderar freden att bli mer långvarig och hållbar. Genom att stärka kvinnor och unga i både civilsamhället och i den politiska sfären önskar vi bidra till mer fredliga samhällen. En viktig del i det arbetet är att etablera anti-diskrimineringslagstiftning samt bryta normer som hindrar allas lika möjlighet till inkludering i samhällets alla delar. 

Mål 17: Genomförande av globalt partnerskap

Delmål 17.3, 17.4, 17.6 & 17.17

Mål 17 är kärnan i hela Vänsterns Internationella Forums verksamhet. Det är genom mobilisering av resurser till demokratifrämjande projekt i våra samarbetspartners länder, genom att stärka globala partnerskap, och genom ömsesidigt lärande som vi agerar och som vi bidrar till uppfyllande av de övriga globala målen. Genom internationell solidaritet där vi skapar utrymme för att gemensamt angripa problem och finna lösningar stärker vi politisk samstämmighet för hållbar utveckling. Vi ser att alla har erfarenheter och kunskap som är värdefull att dela, och just därför är det så viktigt att vi arbetar tillsammans globalt