ÄR DU VÅR NYA PROGRAMHANDLÄGGARE?

PROGRAMHANDLÄGGARE MED EKONOMIANSVAR

Var med och arbeta för en demokratisk och rättvis värld!

Solidaritetsorganisation söker programhandläggare med ekonomiansvar och erfarenhet av internationellt arbete. Du är en noggrann och kvalitetsmedveten person med sinne för detaljer som med lätthet samverkar med andra.

Om Vänsterns Internationella Forum
Vänsterns Internationella Forum är Vänsterpartiets organ för internationellt solidaritetsarbete. I samarbete med partnerorganisationer runt om i världen arbetar vi för demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och klimaträttvisa. Kontoret är beläget på Kungsholmen i Stockholm och har tre anställda.

Om tjänsten
Som programhandläggare arbetar du nära Vänsterns Internationella Forum partnerorganisationer och följer upp befintliga program, bereder och hanterar ansökningar, aktivitetsplaner och årsrapporter, inklusive ekonomiska rapporter och revision. I det ekonomiska ansvaret ingår att, i samarbete med organisationens generalsekreterare, strukturera, vidareutveckla och kvalitetssäkra rutiner, processer och mallar kopplat till organisationens ekonomi och för vidareförmedling av medel samt att lägga budget för organisationen. Tjänsten svarar till generalsekreteraren.

Som programhandläggare för en ideell organisation i internationell kontext vill vi att du har god förståelse för organisationsstruktur och erfarenhet av att arbeta med utländska organisationer.

Du tillträder tjänsten i en ny programperiod finansierad av Sida med delvis nya partnerorganisationer. Det kommer därför finnas goda möjligheter att vara med att bidra till utformning och uppföljning av programmen.

Vi ser gärna att du har:
– vana att programleda internationell programverksamhet inklusive uppföljning och utvärdering (PMEL)
– vana att vidareförmedla bidrag till internationella samarbetspartner,
– erfarenhet av budgetarbete
– erfarenhet av ekonomihantering
– goda kunskaper i Excel
– goda kunskaper i engelska och svenska 

Meriterande:
– erfarenhet av att administrera Sida-finansierade program
– erfarenhet av fältresor
– erfarenhet av bokföringsprogrammet Fortnox
– erfarenhet av att arbeta med och utveckla system för intern kontroll
– erfarenhet av arbete inom ideell verksamhet, folkrörelse eller det civila samhället

För en anställning hos Vänsterns Internationella Forum behöver du dela organisationens värdegrund.

Praktisk information
Omfattning: 100% med oreglerad arbetstid, dock mestadels förlagd under kontorstid. Vänsterns Internationella Forum tillämpar 37,5h arbetsvecka.
Placering: Stockholm. Hybridlösningar kan diskuteras. Resor ingår i uppdraget.
Start: Flexibelt, dock senast augusti 2023
Lön: Enligt Vänsterns Internationella Forums tariff beroende på erfarenhet.
Kollektivavtal: Som anställd omfattas du av kollektivavtalet för Handels KFO.

Så här söker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka då CV och personligt brev till nike.dahlskog@vansterpartiet.se senast den 13 april. Märk ansökan ”Programhandläggare med ekonomiansvar”.  Ansökningar behandlas konfidentiellt. Intervjuer sker löpande, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.

För frågor är du välkommen att kontakta Vänsterns Internationella Forums generalsekreterare Nike Dahlskog, på nike.dahlskog@vansterpartiet.se eller +46 72 728 19 06.  

PROGRAM MANAGER WITH FINANCIAL RESPONSIBILITY

Join us and work for a democratic and fair world!

Solidarity organisation is looking for a program manager with financial responsibility and experience in international work. You are a meticulous and quality-conscious person with an eye for detail who efficiently collaborates with others.

About Left International Forum
Left International Forum is the Left Party’s body for international solidarity work. Collaborating with partner organisations worldwide, we work for democracy, human rights, and climate justice. The office is located on Kungsholmen in Stockholm and has three employees.

About the post
As a program manager, you work closely with Left International Forum’s partner organisations, follow up on existing programs, and prepare and manage applications, activity plans, and annual reports, including financial reports and audits. The financial responsibility includes, in collaboration with the organisation’s Secretary-General, structuring, developing and quality-assuring routines, processes and templates linked to the organisation’s finances and for the forwarding of funds, as well as setting a budget for the organisation. The position reports to the Secretary-General.

As a program manager for a non-profit organisation in an international context, we want you to understand organisational structure and have experience working with foreign organisations.

You take up the post at the beginning of a new program financed by Sida with partly new partner organisations. There will therefore be good opportunities to contribute to the design and follow-up of the programs.

We would like you to have the following:
– experience in managing international program activities, including monitoring and evaluation (PMEL)
– experience in handling international transactions with international partners
– experience in budget work
– experience in financial management
– good knowledge of Excel
– good understanding of English and Swedish

The following would be considered an asset:
– experience in administering Sida-funded programmes
– experience travelling to the field
– experience with the accounting program Fortnox
– experience in working with and developing systems for internal control
– experience working in non-profit activities or within the civil society

You must share the organisation’s core values for employment at Left International Forum.

Practical information
Scope: 100% with unregulated working hours, mainly during office hours. Left International Forum applies a 37.5h working week.
Location: Stockholm. Hybrid solutions can be discussed. Travel is included in the post.
Start: Flexible, but no later than August 2023
Salary: According to Left International Forum’s tariff, depending on experience.
Collective agreement: As an employee, you are covered by the collective agreement for Handel’s KFO.

How to apply
Does this sound like a role for you? Then send your CV and cover letter to nike.dahlskog@vansterpartiet.se by April 13. Label the application “Program manager with financial responsibility”. Applications are treated confidentially. Interviews occur continuously, meaning the position may be filled before the application deadline.

For questions, you are welcome to contact the Secretary-General of Left International Forum, Nike Dahlskog, at nike.dahlskog@vansterpartiet.se or +46 72 728 19 06.