Ny granskning: Regeringen får underkänt i globala rättvisefrågor

Regeringen är bunden av FN, EU och riksdagen att genomföra en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i enlighet med de Globala målen i Agenda 2030. Dessa åtaganden lever man inte upp till, visar en granskning genomförd av 22 organisationer. 

Världen befinner sig i en perfekt storm av efterverkningarna av Covid-19-pandemin, ökade geopolitiska spänningar, mat- och bränsleprischocker i spåren av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, samt klimat- och miljökriserna. De som redan har minst resurser drabbas hårdast. Det behövs krafttag av sällan skådat slag för att världen ska nå de Globala målen för hållbar utveckling 2030.  

I detta läge backar regeringen. I stället för att gå före, säkerställa finansiering och stå upp för internationella regelverk och lagstiftning som skyddar människors rättigheter, så gör man tvärtom.  

Det visar Barometer 2024, en granskning av 24 politikområden med betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling. På ett enda område har regeringen bidragit positivt, nämligen i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis utveckling. Det handlar om allt ifrån vapenexporten till Turkiet, underfinansieringen av arbetet för global jämställdhet, och att regeringen aktivt motarbetade en stark lagstiftning för att förmå europeiska företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter utomlands.

Sverige är bundet till samstämmighet i politiken

Samstämmighet betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och att målkonflikter ska analyseras och hanteras utifrån vad som gynnar mänskliga rättigheter. Att Sverige ska föra en politik som på alla områden bidrar till genomförandet av Agenda 2030 är beslutat både i Sveriges riksdag och av EU. Regeringen har i stället omdefinierat begreppet samstämmighet till att innebära sådant som är i linje med Sveriges intressen.

I höst ska regeringen lämna en rapport till riksdagen om sitt genomförande av de Globala målen. Vår förhoppning är att denna rapport ska ge inspiration att ta stora kliv framåt. För regeringen handlar det om anständigheten att efterleva åtaganden som den är bunden vid av FN, EU och riksdagen. För världens mest utsatta handlar det om liv och död. 

Välkommen Sofie! Vår nya programhandläggare och kommunikatör

Vänsterns Internationella Forum växer! Vi är glada att få presentera Sofie som nyligen påbörjat sin tjänst hos oss. Fortsätt läsa för att lära känna henne bättre.

Vem är du?

Jag är Sofie, en nyexaminerad statsvetarstudent med stort intresse för demokrati- och rättvisefrågor. Sedan första maj har jag även fått äran att kalla mig programhandläggare och kommunikatör på Vänsterns Internationella Forum.

Alingsåsare i grunden som bor i Lund men trivdes, trots min förkärlek till västkusten, väldigt bra i Stockholm i höstas så har eventuellt siktet inställt på en flytt dit framöver.

Vad blir din roll hos Vänsterns Internationella Forum?

Eftersom min tjänst är uppdelad i två roller kommer jag blanda en del, vilket känns väldigt kul. Som programhandläggare är jag en av pusselbitarna i programverksamheten, där arbetet sker nära våra samarbetspartners.

Som kommunikatör ansvarar jag främst för Vänsterns Internationella Forums externa kommunikation, det vill säga sådant som hamnar på vår hemsida och sociala medier.

Varför sökte du dig till oss?

Jag gjorde praktik på Vänsterns Internationella Forum i höstas och fick helt enkelt mersmak. Jag lärde mig massvis och hade dessutom väldigt kul så det var en självklarhet att söka när tjänsten utlystes. Jag kan inte tänka mig något finare än att få vara med och bidra till en mer demokratisk, rättvis och jämställd värld – på arbetstid.

Internationell solidaritet ger mig framtidstro!

Uppdrag:

Översyn av Vänsterns Internationella Forums Sida-finansierade verksamhet.

Vänsterns Internationella Forum är en partianknuten organisation som bildades 1995 i syfte att verka för en demokratisk, jämlik och jämställd värld med respekt för mänskliga fri- och rättigheter.  Vänsterns Internationella Forum kommer mellan åren 2024 – 2027 genomföra programmet ”Marginaliserade kvinnor och ungas politiska inflytande – en förutsättning för en rättvis och hållbar utveckling”. Vi söker nu konsult för att genomföra en översyn av nuvarande program, med fokus på kapacitetsutveckling och synergier inom programmet.

För fullständig uppdragsbeskrivning läs här. For english assignment description read here.

“Ingen bryr sig om klimatet”

SDG Summit i New York är i full gång, FN-mötet som markerar halvtid för måluppfyllelsen av Agenda 2030. Inför mötet har det konstaterats att arbetet med de Globala målen går bakåt, istället för framåt, och en viktig uppgift är därför att försöka vända denna negativa trend! I torsdags var våra praktikanter på ett seminarium arrangerat av FUF på temat “Ingen bryr sig om klimatet” med Johan Rockström och Eva Svedling. 

Här nedan följer vår sammanfattning av samtalet som i sin helhet går att ta del av på FUF:S youtube-kanal.

“Forskningen finns, lösningarna finns”

Vi har mer vetenskapliga belägg än någonsin för klimatförändringarnas orsaker och effekter. Dessutom finns ett stort forskningsunderlag på möjliga lösningar som kan generera bättre hälsa, ekonomi och levnadsvillkor för människor världen över. Men varför går då omställningen så långsamt, eller till och med åt fel håll?

Rockström listade flera orsaker till den negativa trend vi ser gällande klimatet och hållbarhet generellt: Demokratisk tillbakagång, ett oroligt ekonomiskt läge, politisk kortsiktighet med fokus på att “vinna väljare”, och en uppgång av nationalism och populism vilket genererar ett frätande debattklimat.

Vad kan vi göra för att vända denna negativa trend?

Politiskt debatteras klimatkrisen ofta med ett fokus på tekniska aspekter, som koldioxidutsläpp, vilket riskerar leda till att klimatfrågan nedprioriteras. Det är viktigt att komma till insikt med att klimatfrågan är en del av en större helhet och inte en samhällsutmaning som behöver vägas mot sociala, ekonomiska och politiska orättvisor. 

Använd det demokratiska systemet! Det är det bästa verktyget vi har för att påskynda den gröna omställningen. En levande demokrati, transparens och ett starkt civilsamhälle är därför helt avgörande! Civilsamhället har en viktig roll för opinionsbildning, granskningen av makthavare och politiskt påverkansarbete.

Samtidigt kan inte civilsamhället bära hela ansvaret i en omställning som kräver hela samhällets mobilisering. Rockström framhåller att fokus också ska riktas mot den stora massan i samhället: “Det måste vara lätt att göra rätt och dyrt och jobbigt att göra fel”. Det krävs modiga politiker för att driva på den förändringen. 

Rikare länder har ett ansvar att kompensera de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, menar Rockström. Vänsterns Internationella Forum förespråkar en klimatomställning som tar hänsyn till ett rättviseperspektiv, där social rättvisa är centralt. Ingen ska lämnas utanför i den gröna omställningen! Att stärka samarbetet över nationsgränserna, och särskilt med länder som drabbas hårdast, är viktigare än någonsin. 

© 2024 Vänsterns Internationella Forum