Hur ser det framtida biståndet ut?

Utvecklingssamarbete och bistånd verkar för att förbättra fattiga människors liv. Det syftar till att hjälpa fattiga, förtryckta och marginaliserade människor  att leva ett adekvat liv där deras mänskliga rättigheter upprätthålls. Sida beskriver att bistånd spelar en stor roll för att uppnå Agenda 2030. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen mellan världens länder för att uppnå de 17 globala målen för en rättvis, hållbar och bättre värld.

ForumCiv släppte under tisdagseftermiddagen en 15 minuter lång intervju med Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Intervjun behandlar hur Vänsterpartiet ser på framtidens bistånd. Yasmine beskriver både möjligheter och problematik inom utvecklingsbistånd. Flera av frågorna som uppmärksammas utgör kärnan  i Vänstern Internationella Forums verksamhet.

En aspekt Yasmine lyfter är att det är viktigt att bistånd ges på mottagarländers villkor. Det är där  kunskap och erfarenhet av  ett lands specifika situation finns. Det är också så mottagarlandet tillsammans med givarlandet kan åstadkomma långsiktiga hållbara resultat, på ömsesidiga grunder. I debatten höjs ibland röster för att bistånd delas ut utan villkor eller krav, Concord menar att så inte är fallet utan snarare tvärtom. Det är långa led av aktörer, rapporter och analyser som ligger bakom de villkor och avtal som tas fram när internationellt utvecklingsbistånd utdelas. 

”Världens givarländer borde ge mer bistånd för mottagarnas behov, inte givarnas intressen”

– Yasmine Posio

Vänsterns Internationella Forum belyser globala orättvisor och påverkar de strukturer som skapar orättvisorna. Vi arbetar för transparenta och inkluderande samhällen, där demokrati och jämställdhet är två huvudområden för att nå rättvisa samhällen. De projekt Vänsterns Internationella Forum genomför tillsammans med samarbetspartner bidrar till att stödja och främja uppbyggnaden av fria demokratiska organisationer där mänskliga rättigheter respekteras. Genom utbildning riktad till marginaliserade kvinnor och ungdomar skapar Vänsterns Internationella Forums samarbetspartner möjligheter för människor att kräva mer av samhället, göra sina röster hörda och åstadkomma förändring på politisk nivå.  Det stöd Vänsterns Internationella Forum har möjlighet att ge utgör en viktig del i arbetet för fredliga, demokratiska och rättvisa samhällen i länder där Vänsterns Internationella Forum verkar.