“INGEN BRYR SIG OM KLIMATET”

SDG Summit i New York är i full gång, FN-mötet som markerar halvtid för måluppfyllelsen av Agenda 2030. Inför mötet har det konstaterats att arbetet med de Globala målen går bakåt, istället för framåt, och en viktig uppgift är därför att försöka vända denna negativa trend! I torsdags var våra praktikanter på ett seminarium arrangerat av FUF på temat “Ingen bryr sig om klimatet” med Johan Rockström och Eva Svedling. 

Här nedan följer vår sammanfattning av samtalet som i sin helhet går att ta del av på FUF:S youtube-kanal.

“Forskningen finns, lösningarna finns”

Vi har mer vetenskapliga belägg än någonsin för klimatförändringarnas orsaker och effekter. Dessutom finns ett stort forskningsunderlag på möjliga lösningar som kan generera bättre hälsa, ekonomi och levnadsvillkor för människor världen över. Men varför går då omställningen så långsamt, eller till och med åt fel håll?

Rockström listade flera orsaker till den negativa trend vi ser gällande klimatet och hållbarhet generellt: Demokratisk tillbakagång, ett oroligt ekonomiskt läge, politisk kortsiktighet med fokus på att “vinna väljare”, och en uppgång av nationalism och populism vilket genererar ett frätande debattklimat.

Vad kan vi göra för att vända denna negativa trend?

Politiskt debatteras klimatkrisen ofta med ett fokus på tekniska aspekter, som koldioxidutsläpp, vilket riskerar leda till att klimatfrågan nedprioriteras. Det är viktigt att komma till insikt med att klimatfrågan är en del av en större helhet och inte en samhällsutmaning som behöver vägas mot sociala, ekonomiska och politiska orättvisor. 

Använd det demokratiska systemet! Det är det bästa verktyget vi har för att påskynda den gröna omställningen. En levande demokrati, transparens och ett starkt civilsamhälle är därför helt avgörande! Civilsamhället har en viktig roll för opinionsbildning, granskningen av makthavare och politiskt påverkansarbete.

Samtidigt kan inte civilsamhället bära hela ansvaret i en omställning som kräver hela samhällets mobilisering. Rockström framhåller att fokus också ska riktas mot den stora massan i samhället: “Det måste vara lätt att göra rätt och dyrt och jobbigt att göra fel”. Det krävs modiga politiker för att driva på den förändringen. 

Rikare länder har ett ansvar att kompensera de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, menar Rockström. Vänsterns Internationella Forum förespråkar en klimatomställning som tar hänsyn till ett rättviseperspektiv, där social rättvisa är centralt. Ingen ska lämnas utanför i den gröna omställningen! Att stärka samarbetet över nationsgränserna, och särskilt med länder som drabbas hårdast, är viktigare än någonsin.