RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE

Vänsterns Internationella Forum arbetar utifrån ett människorättsperspektiv där de mänskliga rättigheterna inom internationell rätt fastslagna av FN uttryckligen används för verksamheten och insatser görs i syfte att alltid respektera människors rättigheter. Kunskap om mänskliga rättigheter gör det möjligt för samhällen att forma demokratiska ansvarstagare med respekt för mänskliga rättigheter. Att känna till sina mänskliga rättigheter är en förutsättning för människor att kunna utkräva dem.

Vänsterns Internationella Forums arbete riktas mot kvinnor och ungdomar. Målgrupperna kan beskrivas som rättighetsbärare då de tillhör grupper som diskrimineras, samtidigt kan de beskrivas som ansvarstagare för att många är aktiva i ett politiskt parti. Arbetet syftar till att stärka samarbetspartner i sin roll som rättighetsbärare, där deltagarna känner sig säkra i att kräva sina rättigheter, och sin roll som ansvarstagare i form av demokratiska ledareVänsterns Internationella Forums verksamhet utgår från fyra grundprinciper.

Icke-diskriminering
Vänsterns Internationella Forums arbete ämnar nå marginaliserade kvinnor och ungdomar som är de som vanligen diskrimineras i samhällen och politik. Tillsammans med våra samarbetsparter formas projekt som tydligt sätter målgrupperna i fokus. De aktiviteter som genomförs syftar till att skapa medvetenhet hos rättighetsbärarna och ge förutsättningar att ta plats i sammanhang som tidigare varit stängda.

Deltagande
Aktivt deltagande från alla samarbetsorganisationer är grunden för Vänsterns Internationella Forums arbete. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer skapas projekt och uppföljningssystem. För att skapa hållbarhet utgår den verksamhet som bedrivs alltid från ett behov identifierat av samarbetsorganisationen. Alla samarbetsparter arbetar med deltagande som metod. I all verksamhet utgör deltagarnas erfarenheter en viktig del och formar de utbildningar som genomförs och det påverkansarbete som bedrivs.

Öppenhet och insyn 
Ett fokus i den verksamhet som bedrivs av Vänsterns Internationella Forum är stöd till arbetet med att skapa öppna, demokratiska och transparenta organisationsstrukturer där det finns ett starkt fokus på jämlikhet, icke-diskriminering och antikorruption. Alla Vänsterns Internationella Forums samarbetspartner jobbar aktivt med att stärka interndemokrati.

Att ta och utkräva ansvar
Vänsterns Internationella Forum har ett väl utvecklat system för planering, uppföljning, utvärdering och lärande där mänskliga rättigheter står i fokus. I dialog med samarbetspartner utvecklas gemensamma system som bygger på ömsesidig förståelse och analys. När projektverksamhet utvärderas ligger fokus på beteende- och attitydförändringar syftande till att stärka uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna.