FINANSIERING GENOM SIDA

Som Vänsterpartiets organ för internationellt arbete är vi en så kallad partianknuten organisation. Vår verksamhet finansieras därför till stor del genom det partianknutna stöd som vi söker genom Sida. Stödet styrs av regeringens Strategi för särskilt demokratistöd genom partianknutna organisationer

Stödet syftar till “demokratisk utveckling, ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och lika möjligheter för kvinnor och män i länder som definieras som mottagare av bistånd…” Verksamheten som utförs inom ramen för strategin ska bidra till uppbyggnaden av demokratiska, välfungerande flerpartisystem och som en del i det även stödja systerpartier och andra politiskt närliggande rörelser. 

Bland strategins mål är “Ökad egenmakt och inflytande hos samhällsgrupper som är underrepresenterade i politiska processer och beslutsfattande, med särskilt fokus på kvinnors och ungdomars politiska deltagande” ett särskilt viktigt område för oss. Alla våra projekt ämnar att stärka den demokratiska inkluderingen och inflytandet bland kvinnor och ungdomar i marginaliserade grupper. 

Det Sida-finansierade stödet till de partianslutna organisationerna var länge fördelat enligt riksdagsmandat men har sedan 2018 varit konkurrensutsatt.