Vår analys

Vår analys

Vår analys

Det råder en ojämn fördelning av resurser som genererar fattigdom. De som drabbas hårdast av fattigdomen är kvinnor och unga tillhörande marginaliserade grupper.

Det finns en maktkoncentration hos en liten, traditionell elit där den politiska makten oftast är samlad medan fattiga människor, då särskilt kvinnor och unga tillhörande marginaliserade grupper, sällan är representerade i politiken.

Vänsterpartier och andra civilsamhällesorganisationer har ofta låg administrativ kapacitet, brist på resurser samt ett begränsat samarbete med andra partier och rörelser med liknande ideologi.

Genom att stödja partier och andra civilsamhällesorganisationer som bygger sin verksamhet på folkligt deltagande med en särskild fokus på kvinnor, ungdomar tillhörande marginaliserade grupper skapas förutsättningar för människor med begränsad tillgång av resurser och makt att organisera sig och utkräva sina demokratiska rättigheter. När fler röster från kvinnor och ungdomar hörs i politiska församlingar och med ett starkare civilsamhälle kan perspektiv belysas och krav ställas på en förändring där makten blir mer rättvist fördelad.


Läs mer om hur vi arbetar här

© 2024 Vänsterns Internationella Forum