Klimatkrisen är inte könsneutral

Det kan vara lätt att tro att konsekvenserna av miljöförstöring  påverkar alla på en plats lika mycket. Men som med så mycket annat, slår det ohållbara utnyttjandet av våra ekosystem hårdast mot de mest utsatta, ofta ursprungsbefolkning och särskilt kvinnor. De ojämlika maktstrukturer som finns i våra samhällen avspeglas nämligen i hur vi påverkas av klimatförändringar, där de redan marginaliserade är de som lider värst av konsekvenserna men har minst att säga till om.

I veckan organiserade Sida Development Talk; ett webinarium som denna gång var på temat ”Connecting gender equality and biodiversity – for sustainable societies”, och  belyste hur patriarkala maktstrukturer både leder till att kvinnor oproportionerligt påverkas av miljöförändringar och utelämnas från viktiga beslutsprocesser. Samtidigt som kvinnor både besitter otroligt mycket kunskap om hur ekosystem kan skyddas samt upplever problemen i större utsträckning, tillåts de sällan att bidra med den kunskapen. Vilket inte bara leder till att kvinnor berörs värst av de negativa konsekvenserna men även att konsekvenserna för alla blir mer omfattande.

“Violence against women and nature is a patriarchal demonstration of male dominance”

Sohanur Rahman, Leader of FridaysForFuture Bangladesh at “Connecting gender equality and biodiversity – for sustainable societies”

Om vi blundar för hur klimatförändringar och förstörelsen av ekosystem påverkar olika samhällsgrupper har vi heller ingen möjlighet att skapa policyer som effektivt hanterar den orättvisan . Vi missar även en chans att på riktigt hantera klimatkrisen, då vi utelämnar grupper med nödvändig erfarenhet och kunskap. Andrew Norton, chef för IIED, talade också på Sidas webinarium och uppmärksammade just hur klimatpolicy måste genomsyras av ett genusperspektiv för att vara effektivt.

Vänsterns Internationella Forum  har lång erfarenhet av hur underrepresenterade grupper och särskilt kvinnor lider konsekvenserna av det ohållbara utnyttjandet av ekosystemen. Våra samarbetspartners organiserar sig  för att bekämpa den orättvisan, genom demonstrationer och genom att inkludera fler kvinnor och marginaliserade grupper i beslutsprocesser. En politisk inkluderingen är grundläggande, inte bara för att skapa ett rättvist samhälle, men också för att säkerställa att vi har en planet kvar att befolka. Det är först när vi lyfter frågan om hur klimatförändringar speglar patriarkala maktstrukturer som vi har en möjlighet att göra reell skillnad och effektivt motverka den orättvisan.