Lika rättigheter på pappret betyder inte jämställdhet

I över hundra år har internationella kvinnodagen uppmärksammats för att kräva lika rättigheter och slut på diskriminering. Idag är det fortfarande en tid för att belysa orättvisor och kräva förändring, men samtidigt ett tillfälle att fira de framsteg som gjorts.

Idag, den 8e mars, vill Vänsterns Internationella Forum uppmärksamma framgångar men också det arbete vi, tillsammans med våra samarbetspartner och andra aktörer som jobbar för jämställdhet, har kvar att göra. Numera har kvinnor utbredd rösträtt och möjlighet att bli valda till offentliga ämbeten. Tyvärr är både valdeltagandet och andelen kvinnor i ledande positioner fortsatt lågt. Dessutom betyder inte en plats i de beslutsfattande rummen nödvändigtvis att kvinnor blir hörda eller kan påverka. Det räcker inte med att kvinnor på pappret besitter samma rättigheter som män, det måste avspeglas i faktiskt inflytande.

Att bryta maktstrukturer

Patriarkatet, en samhällsstruktur av män för män, är en produkt av att makten koncentrerats hos en viss grupp som format samhället efter sina behov. En maktelit som historiskt bestått av män har naturligt skapat strukturer som främjar ett fortsatt mansdominerat samhälle. Problemet sträcker sig bortom enbart ojämlika rättigheter, det handlar om kultur och normer som gynnar män på bekostnad av andra. Genom att synliggöra maktstrukturer kan de också brytas ned och genom att säkerställa allas rätt till reellt inflytande kan ett jämlikt samhälle som reflekterar en mångfald av behov skapas.

Många hinder kvarstår

Runt om i världen har andelen kvinnor under de senaste 20 åren nästan fördubblats i nationella parlament. Tyvärr utgör kvinnor ändå bara 25% av ledamöterna. I Latinamerika, där Vänsterns Internationella Forum har flera samarbetspartner, har det gjorts stora framsteg vad gäller att introducera lagstiftning som skyddar mot diskriminering, barnäktenskap, och våld mot kvinnor. Men i praktiken kvarstår många hinder för kvinnors rättigheter och inflytande. Hinder som härstammar ur den patriarkala kulturen. Till exempel är mord och våld mot kvinnor fortfarande ett utbrett problem i flera latinamerikanska länder, bland annat Mexiko. Dessutom har Honduras i år ändrat sin konstitution vilket in princip omöjliggör en framtida legalisering av abort. Vidare kvarstår normer, så som kvinnors oproportionerliga ansvar för hushållsarbete, vilka försvårar möjligheten till avlönat arbete och politiskt engagemang.

Det handlar om att förändra en kultur

Tillsammans med våra samarbetspartners jobbar Vänsterns Internationella Forum för att stärka politiskt engagemang, deltagande och inflytande bland kvinnor och ungdomar. Det bidrar vi till genom att stötta aktiviteter så som politikerskolor syftade till att ge kvinnor och unga kunskap nog att utkräva sina rättigheter. För att skapa delaktighet och deltagande på lika villkor är alla kurser interaktiva till sin utformning. Mycket utrymme ges till diskussion och till det kollektiva lärandet, en metod som lägger grunden för jämlikhet, men också för synsättet att alla, oavsett kön, ursprung och utbildningsnivå, besitter kunskap och har erfarenheter som alla kan lära från. För att underlätta kvinnors deltagande i utbildningarna bistår våra samarbetspartner ofta med barnpassning.

…alla, oavsett kön, ursprung och utbildningsnivå, besitter kunskap och har erfarenheter som alla kan lära från.

De politikerskolor som genomförs av våra samarbetspartner har bidragit till att fler kvinnor fått förtroendeuppdrag och har involverat sig för mänskliga rättigheter. Men för att uppnå ett inkluderande samhälle räcker det, som sagt, inte med att få en plats vid bordet, det gäller att bli hörd och lyssnad på. Därför jobbar Vänsterns Internationella Forum också med olika typer av opinionsarbete för att synliggöra orättvisor och bryta normer. Det handlar om att förändra en kultur samtidigt som vi stöttar de som behöver extra styrka i sin röst.