NY GRANSKNING: REGERINGEN FÅR UNDERKÄNT I GLOBALA RÄTTVISEFRÅGOR

Regeringen är bunden av FN, EU och riksdagen att genomföra en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i enlighet med de Globala målen i Agenda 2030. Dessa åtaganden lever man inte upp till, visar en granskning genomförd av 22 organisationer. 

Världen befinner sig i en perfekt storm av efterverkningarna av Covid-19-pandemin, ökade geopolitiska spänningar, mat- och bränsleprischocker i spåren av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, samt klimat- och miljökriserna. De som redan har minst resurser drabbas hårdast. Det behövs krafttag av sällan skådat slag för att världen ska nå de Globala målen för hållbar utveckling 2030.  

I detta läge backar regeringen. I stället för att gå före, säkerställa finansiering och stå upp för internationella regelverk och lagstiftning som skyddar människors rättigheter, så gör man tvärtom.  

Det visar Barometer 2024, en granskning av 24 politikområden med betydelse för en rättvis och hållbar global utveckling. På ett enda område har regeringen bidragit positivt, nämligen i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. På elva områden har de både bidragit till och motverkat en rättvis utveckling, eller inte gjort något alls. På tolv områden har de motverkat en rättvis utveckling. Det handlar om allt ifrån vapenexporten till Turkiet, underfinansieringen av arbetet för global jämställdhet, och att regeringen aktivt motarbetade en stark lagstiftning för att förmå europeiska företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter utomlands.

Sverige är bundet till samstämmighet i politiken

Samstämmighet betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och att målkonflikter ska analyseras och hanteras utifrån vad som gynnar mänskliga rättigheter. Att Sverige ska föra en politik som på alla områden bidrar till genomförandet av Agenda 2030 är beslutat både i Sveriges riksdag och av EU. Regeringen har i stället omdefinierat begreppet samstämmighet till att innebära sådant som är i linje med Sveriges intressen.

I höst ska regeringen lämna en rapport till riksdagen om sitt genomförande av de Globala målen. Vår förhoppning är att denna rapport ska ge inspiration att ta stora kliv framåt. För regeringen handlar det om anständigheten att efterleva åtaganden som den är bunden vid av FN, EU och riksdagen. För världens mest utsatta handlar det om liv och död.