Världsdagen för (digital) social rättvisa

Idag, den 20 februari, infaller FNs världsdag för social rättvisa (World Day of Social Justice). Efter ett år av global pandemi som lett till att allt mer arbete och kommunikation har förts online, uppmärksammas i år orättvisorna som intensifierats av de ojämlika förutsättningarna som länder och människor har att delta digitalt.

Pandemin har synliggjort ojämlikheter både inom och mellan länder. Under året har blivit allt tydligare vilka som är mest utsatta vad gäller demokratiska rättigheter, fattigdom, och hälsa. Möjligenheten att arbeta och studera hemifrån har många gånger lyfts som exempel på hur olika samhällsgrupper påverkas ojämlikt av pandemin. Liksom alltför ofta är det de redan utsatta och marginaliserade grupperna som får lida då de inte har den nödvändiga tekniken för att delta på samma villkor.

Effekten av digitalisering

För Vänsterns Internationella Forums samarbetspartners har COVID-19 medfört ökade krav på digitalisering, en omställning som flertalet har lyckats bra med. I många fall har digitaliseringen dessutom bidragit till positiva effekter, som att fler har kunnat bli aktiva. Tyvärr gäller även det omvända, att kraven på digital utrustning har hindrat andra från att fortsatt delta. Många saknar tillgång till datorer, smarta telefoner, och inte minst stabil uppkoppling. Vilket i och med Corona-restriktioner leder till att de inte längre kan utkräva sina rättigheter på lika villkor. Att inte längre kunna delta i samhället kan ha förödande konsekvenser. En av våra partners har rapporterat om fall där unga tagit sitt liv till följd av att de inte kunnat fullfölja sina studier i brist på teknisk utrustning. Exkluderingen till följd av digitalisering är ett reellt och akut problem som måste åtgärdas för att inte ytterligare öka sociala klyftor nationellt och globalt.

Exkluderingen till följd av digitalisering är ett reellt och akut problem som måste åtgärdas för att inte ytterligare öka sociala klyftor nationellt och globalt.

Ökat tekniskt stöd

För att ge våra partners möjlighet att fortsätta sin verksamhet på ett inkluderande sätt har VIF inför 2021-års verksamhet tagit fram ett extra stöd avsett för teknisk utrustning. Att stärka våra partners tekniska möjligheter kommer möjliggöra för fler att vara med. Digitaliseringen har öppnat upp för nya fantastiska möjligheter och dessa ska absolut tas tillvara på och utnyttjas. Däremot går det inte att genomföra den typ av verksamhet som våra samarbetspartners bedriver på ett enbart digitalt vis. Det hade uteslutit för många. Det är därför viktigt att inte bara belysa möjligheterna med digitalisering utan att även ta hänsyn till människors faktiska förutsättningar. Digitalisering får inte leda till exkludering och ökade klyftor vad gäller inflytande och välbefinnande.