Globala målen: en global rörelse för en rättvis värld

Agenda 2030s löfte om att ingen ska lämnas utanför reflekterar hela Vänsterns Internationella Forums arbetssätt och filosofi. Vi tror att nyckeln till att uppnå de globala hållbarhetsmålen är att främja inkludering och skapa en rättvis maktfördelning. Genom att stärka marginaliserade grupper skapar vi därför förutsättningar för att bidra till en bättre värld både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

De 17 Globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s medlemsstater, och gemensamt lägger de en grund för att skapa en hållbar värld. Den ambitiösa utvecklingsagendan som ska uppnås år 2030, ämnar utrota fattigdom, säkra allas tillgång till mat, god hälsa, utbildning, rent vatten och möjlighet till inflytande. Målen fokuserar även på miljö-och klimatfrågor samt bevarandet och det hållbara nyttjandet av ekosystem. Genomgående belyser Agenda 2030 vikten av inkludering, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa, något som löftet om att ingen ska lämnas utanför särskilt framhäver.

Global solidaritet

För att säkerställa att ingen lämnas utanför, berör alla mål hur utsatta grupper och utvecklingsländer ska prioriteras och få stöd utav de med mer resurser. För Vänsterns Internationella Forum är detta en självklarhet. Vårt och våra samarbetspartners arbete för att stärka kvinnor och unga i redan marginaliserade grupper handlar i grunden om att bidra till ett samhälle och värld där alla har samma möjligheter. Agenda 2030 tydliggör att ett hållbart samhälle bygger på lika inkludering och inflytande, därför måste också de sociala och ekonomiska klyftorna minskas. Makt och resurser måste fördelas rättvist, och ett första steg är att säkerställa att fler kan utkräva sina mänskliga rättigheter.

Genom att vi arbetar mot de Globala hållbarhetsmålen är vi en del av en global rörelse för att skapa en rättvis värld. Och det är vi stolta över. Om du vill veta mer om vårt arbete med de globala målen så följ länken nedan.